Privacy verklaring Stichting Groei


Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd
De bescherming van privacy is belangrijk voor u en voor ons. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uiteraard handelt Stichting Groei volgens de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de toepasselijke richtlijnen vanuit de Europese Unie. Hieronder zijn uw belangrijkste rechten en plichten op het gebied van privacy weergegeven.

Het verzamelen van persoonsgegevens
Wij ontvangen gegevens van u en/of eventuele verwijzers. Deze gegevens gebruiken wij om u maatwerk te kunnen leveren en om zo goed mogelijk te kunnen inschatten welke zorg u nodig heeft. Wij gaan natuurlijk zorgvuldig met uw gegevens om. Onze systemen zijn goed beveiligd zodat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. U bepaalt wie uw gegevens mag inzien, uw toestemming voor het delen van gegevens leggen wij schriftelijk vast.

Bijzondere medische persoonsgegevens
Bijzondere persoonsgegevens, zoals medische gegevens, worden extra zorgvuldig verwerkt en bewaard. De Wet Bescherming Persoonsgegevens geeft aan dat er passende technische en organisatorische maatregelen getroffen moeten worden om medische gegevens te beveiligen tegen diefstal en verlies of tegen onrechtmatige verwerking. De medewerkers van Stichting Groei zijn verantwoordelijk voor het goed toepassen van deze regels. Dit houdt in: dat de door opdrachtgever of verwijzer of indicatiesteller van de gemeente verstrekte gegevens over cliënten persoonsgegevens zijn in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en dat deze gegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de SUWI-wet is bepaald;
- dat de door de indicatiesteller/verwijzer verstrekte gegevens uitsluitend voor het doel bestemd zijn waarvoor ze zijn overgedragen;
- dat Stichting Groei alle informatie over cliënten die opdrachtgever/verwijzer overdraagt ten behoeve van de uitvoering van het afgesloten contract geheim houdt en dat het zorg draagt dat deze informatie niet aan derden bekend wordt;
- dat Stichting Groei verantwoordelijk is voor deze geheimhoudingsplicht voor het personeel en voor het bij de uitvoering van de werkzaamheden ingeschakelde derden en dat gecontroleerd wordt dat deze plicht wordt nageleefd;
- dat Stichting Groei zich houdt aan de bepalingen in het privacyreglement zolang dit, met inachtneming van wat is bepaald in de Wet bescherming persoonsgegevens, blijft gelden;
- dat alle medewerkers van Stichting Groei via hun beroepscode of hun arbeidscontract gehouden zijn tot geheimhouding van alle persoonsgegevens die zij tijdens hun werk tegenkomen
- dat u inzage- en correctierecht heeft van de vastgelegde gegevens zoals de wet heeft aangegeven.

Verwerking gegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek
In het kader van wetenschappelijk onderzoek gebruikt Stichting Groei de diensten van een externe verwerker voor het uitvoeren van dit onderzoek. Gegevens die aan de verwerker moeten worden aangeleverd, zullen altijd zijn geanonimiseerd en zijn niet op personen herleidbaar. Hiermee komen wij tegemoet aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens aan ons stelt.

Beveiliging gegevens
Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Deze beveiliging houdt onder andere in dat:
- wij onze digitale systemen beveiligen met wachtwoorden die regelmatig moeten worden gewijzigd;
- papieren dossiers in afgesloten kasten worden bewaard waar alleen bevoegde personen toegang toe hebben;
- wij periodiek toetsen of wij nog voldoen aan de gestelde richtlijnen en regels rondom beveiliging van persoonsgegevens

Melden van datalekken
Ondanks dat wij de grootste zorgvuldigheid betrachten is het mogelijk dat persoonsgegevens zichtbaar worden voor onbevoegden of juist verloren gaan. We spreken dan van een datalek. Bij een datalek gaat het om toegang tot persoonsgegevens of vernietiging, wijziging of vrijkomen van gegevens zonder dat dat de bedoeling is. Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook het onrechtmatig verwerken van gegevens. Er is sprake van een datalek als er inbreuk is op de beveiliging zoals bedoeld in artikel 13 van de WBP.

Voor de omgang met datalekken heeft Stichting Groei een procedure opgesteld waarin omschreven is welke stappen wij zetten om de schade zo veel mogelijk te beperken, welke partijen wij informeren en op welke manier wij u als belanghebbende op de hoogte houden.Top
Copyright Stichting Groei 2018 - Disclaimer - Privacy verklaring
Cookie goedkeuring intrekken
 Copyright Stichting Groei 2018